Amazone is een roman van de in de 19e eeuw bekende Haagse schrijver Carel Vosmaer. Er werd in Spoorwijk een straat naar dit boek vernoemd.

Carel Vosmaer bezocht in 1878 het Musei Capitolini in Rome. Dit beeld van een gewonde Amazone inspireerde hem tot het schrijven van zijn roman Amazone. 'Kloek gebouwd; flinke groote voeten; armen en neus hersteld; Grieksch marmer'.
Carel Vosmaer bezocht in 1878 het Musei Capitolini in Rome. Dit beeld van een gewonde Amazone inspireerde hem tot het schrijven van zijn roman Amazone. 'Kloek gebouwd; flinke groote voeten; armen en neus hersteld; Grieksch marmer'.

Het boek

Cara mia sorella!

Hebt gij de ‘cartolina’ met mijn vluchtig woordje uit Genua ontvangen? Eerst hier in Florence kan ik u uitvoeriger schrijven, zoo als ik beloofde, want ik ben snel over landen, stroomen en rotsen heengestoomd en eerst hier heb ik een rustpunt. Zo begint de roman Amazone van de Haagse schrijver Carel Vosmaer.

Vosmaer was een liberale Haagse letterkundige die teruggreep naar de Griekse klassieken. 

De vierenvijftig jaar oude Carel Vosmaer schreef De Amazone na een reis naar Rome, Napels en Paestum. Hij laat hierin allerlei vrienden en tijdgenoten onder andere namen door de ruïnes en de musea ronddwalen.

De roman werd op 26 november 1880 gepubliceerd en had succes bij zijn generatiegenoten, maar ook bij vele jonge, aankomende schrijvers. In het boek gaf Vosmaer zijn zelfportret in de Heer van Walborch.

Het boek bracht roem voor Vosmaer in het buitenland. Er kwam een Franse vertaling van E. Gacon, Lina Schneider zorgde voor de Duitse vertaling en E.J.Irving nam de Engelse vertaling voor zijn rekening. 

De Amazone was in de periode 1880 tot 1930 een beroemd boek en dat was waarschijnlijk de reden dat zowel Vosmaer als zijn boeken (Nanno) een straat toebedeeld kregen in Spoorwijk

De straat

De straatnaam Amazonestraat werd op 14 februari 1921 vastgelegd. 

Tussen 1921 en 1923 bouwde de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in Spoorwijk een deel van de woningen in een hofstructuur. Met een binnen- en een buitenring. De Amazonestraat vormt een deel van die buitenring.

Het andere stuk van de straat, tussen de Alberdingk Thijmstraat en de Beetsstraat werd rond 1995 volledig afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

De sloop van een deel van de Amazonestraat in 1994.
De sloop van een deel van de Amazonestraat in 1994.
De nieuwbouwwoningen kijken voor het grootste deel uit het wijkpark het Hof van Heden. De straat is dus gesplitst in een oud en een nieuw deel.

Amazone

Kritieken en de eerste pagina uit de Amazone

Allard Pierson

De kunsthistoricus en taalkundige Allard Pierson (van de Allard Piersonlaan) schreef in januari 1881 de onderstaande kritiek.

‘Schoone koeliessen en impatiënteerende tooneelspelers: ziedaar het werk. Ik heb het tweemaal gelezen; eens als vriend van de grieksche kunstgeschiedenis, toen vond ik het fraai; de tweede reis als een mensch en als een man, toen vond ik het saai, en den gunsligsten uitleg in het vermoeden, dat de schrijver waarlijk beoogd heeft onze water- en melknatuur een spiegel voor te houden. Zoo kan het boek groot nut doen, immers onze zelfkennis bevorderen.’

Conrad Busken Huet

Conrad Busken Huet was de beruchtste literatuurcriticus van de negentiende eeuw. Hij schreef in januari 1881 de volgende recensie.

‘De meeste denkbeelden in dit boek, ook de in beeld gebragte daaronder, ook de personen, altegader aangekleede denkbeelden, zijn buitenlandsche modegemeenplaatsen; teksten van geesten, afkomstig van over den Rijn of het Kanaal, waaraan eenvoudigen zich vergapen, doch die op ingewijden in deze soort van litteratuur dezelfde werking doen, als op eene andere klasse van lezers bijbel teksten in vermomde traktaatjes.

Een geloovig Haagsch predikant [C.E.van Koetsveld] schreef weleer «godsdienstige en zedelijke novellen>. Thans schrijft een Haagsch vrijdenker een esthetischen roman. Daarmede wordt niet bedoeld, dat de roman esthetisch is; dit zou vooruitloopen zijn op een indruk, dien het publiek nog ontvangen moet. Het beteekent alleen, dat in plaats van vermomde theologie te geven, hij vermomde esthetiek geeft, in navolging van duitsche en engelsche auteurs, die tien of twintig of meer jaren geleden op dezen weg voorgingen.

Ziekelijk is Amazone zooals de sentimentaliteit ziekelijk, pedant zooals de scolastiek pedant, lui zooals het zelfbehagen lui is, dat voor het zonlicht, hetwelk wij zonder wenschen te aanschouwen en op te vangen, zijne eigen schaduw tusschen ons en den italiaanschen hemel brengt.

Het is eene grove fout van dit boek en van onzen tijd, dat wij de liefde zelve, van welke wij voor het schoone beweren te blaken, door onze eigenliefde verontreinigen. Onze persoon, ons stelsel, ons talent, is ons meer waard dan de kunst, meer dan de schoone wereld welke God geschapen heeft, en waarin vóór ons, door grooter geesten dan wij zelven, edeler werken zijn voortgebracht. Onze hoofden zijn broeikasten geworden, waar in wij met wetenschappelijke zorg uitheemsche planten zonder toekomst kweeken.

Wij stellen ons voor, iets zeer fraais aan het licht te brengen, en er komt fraaie onnatuur voor den dag. Wij maken veel drukte over het daemonische bij de Ouden en laten door het altijd jeugdige duiveltje der ijdelheid ons verschalken. Doch ziedaar beschouwingen, die alleen te pas zouden komen, indien Amazone voor een ernstig kunstwerk wilde doorgaan. Als populaire esthetiek in gesprekken, toegelicht door voorbeelden, bezit het hoek groote verdiensten; en ik heb reeds gezegd dat het eene onderhoudende, beschaafde, gedistingeerde lektuur aanbiedt.’

1

Hebt gij de 'cartolina' met mijn vluchtig woordje uit Genua ontvangen? Eerst hier in Florence kan ik u uitvoeriger schrijven, zoo als ik beloofde, want ik ben snel over landen, stroomen en rotsen heengestoomd en eerst hier heb ik een rustpunt. Maar noch geen rust voor het gemoed, die moet noch komen, als zij komen wil. Hier ben ik eigenlijk in Italië! Ik kende vroeger alleen een stuk van Lombardije en Venetië. Maar voor ons, barbaren en Germanen, is dat niet het Italië. Het land is daar als bij ons, zoowaar wilgen en weiden en slooten, en Venetië heeft zoo veel romantiesch.

In Genua zag ik het eerste ware Italië, zonnig, zuidelijk, marmer, echte typen, bloeiende oranjes, aloë's en cactussen bij duizenden. En nu Florence! Toch blijf ik hier maar kort; de zoete verleiding der naieve vroege en der vol bloeiende renaissance zou mij afleiden en ik wil nu eerst eens gansch antiek worden. Dan pas zal ik uit mijn moderne gevoeligheid geraken. Zal ik haar oltremonti hebben gelaten, aan gene zijde van den Cenis? Of is zij mede gekomen en moet zij hier slijten? Ik vrees het, ik denk er noch te veel aan.

Ik ben het liefst alleen; gezelschap verveelt mij en ik moet anderen vervelen. Een mensch met een gewonde ziel is voor een ander of vervelend of belachelijk, en daar ik mij als geen van beiden wil voordoen, meng ik mij niet in gesprekken met anderen. Toch zoek ik dit alles aan gene zijde te bannen, ik ben hier gekomen om zonneschijn te zien, om kracht te vinden, om van breingemijmer en hartgezanik bevrijd te worden en mijn gemoed en mijn kunst boven het gedrang op te werken.

2

Dat gaat niet zonder trappen en stompen, enfin, eens er boven op, wil ik op den boedel neerzien en hem uitlachen met een verlost gemoed en een heldere krachtige kunst, zonder kleinheid, met gezond gevoel zonder ziekelijke aandoenlijkheid. Zoo moet Italië en zijne kunst, de antieke bovenal, mij maken. In de antieke wereld zal ik mij geheel hullen als in eene statige toga en trachten te voelen als de ouden, breed, waardig, schoon, wereldbeheerschend. Welk een trots, zult gij zeggen, - maar zonder iets van dien trots komt men er niet.

Ik zou dit niet aan een ander zeggen, maar gij zult het niet verkeerd verstaan. Gij zult mij wel weer minzaamheid en buigzaamheid willen prediken, maar, beste, geloof mij, de eerste wordt vertrapt en de tweede voert tot karakterloosheid. Ja, ik weet wel dat gij ze hebt zonder die gevolgen, en ik wil u niet kwellen, maar alleen een rustige ziel als de uwe, buiten het werkzame leven levend, buiten den strijd met de wereld, kan dat bereiken. Wij moeten, om in het gedrang overeind te blijven, de schouders schrap zetten.

 

De Amazonestraat in 1925
De Amazonestraat in 1925

Het nieuwe stuk van de Amazonestraat in 2010. Rechts ligt het wijkpark het Hof van Heden (voorheen Nannostraat)
Het nieuwe stuk van de Amazonestraat in 2010. Rechts ligt het wijkpark het Hof van Heden (voorheen Nannostraat)
De Amazonestraat in de jaren 80.
De Amazonestraat in de jaren 80.
De Amazonestraat aan het begin van de straat gezien vanaf de hoek met de Potgieterstraat. In de verte is de Nieuwbouw van de Alberdingk Thijmstraat zichtbaar. De foto is van juni 2014.
De Amazonestraat aan het begin van de straat gezien vanaf de hoek met de Potgieterstraat. In de verte is de Nieuwbouw van de Alberdingk Thijmstraat zichtbaar. De foto is van juni 2014.
De Amazonestraat  aan de rand van het hofje gezien vanaf de Schaepherderstraat. Deze woningen werden in 1923 gebouwd.  De foto werd in februari 2015 gemaakt.
De Amazonestraat aan de rand van het hofje gezien vanaf de Schaepherderstraat. Deze woningen werden in 1923 gebouwd. De foto werd in februari 2015 gemaakt.
De Amazonestraat in 2014
De Amazonestraat in 2014
De lezers van het literaire tijdschrift de Nederlandsche Spectator stemden in 1891 op hun favoriete romans. De Amazone van Carel Vosmaer eindigde op de zesde plaats. Vosmaer staat met zes werken in de lijst.
De lezers van het literaire tijdschrift de Nederlandsche Spectator stemden in 1891 op hun favoriete romans. De Amazone van Carel Vosmaer eindigde op de zesde plaats. Vosmaer staat met zes werken in de lijst.
Rond 1890 werd steeds vaker literatuur in een geïllustreerde vorm uitgebracht. Zoals de roman Amazone van Carel Vosmaer. Het  literaire tijdschrift De Nederlandsche Spectator stak hier op 2 december 1893 de draak mee.
Rond 1890 werd steeds vaker literatuur in een geïllustreerde vorm uitgebracht. Zoals de roman Amazone van Carel Vosmaer. Het  literaire tijdschrift De Nederlandsche Spectator stak hier op 2 december 1893 de draak mee.
De straten van Carel Vosmaer. Bij de groene pijl de vroegere Nannostraat. Het rode blokje toont het oude deel van de Amazonestraat. Het blauwe blokje, het nieuwbouwdeel.
De straten van Carel Vosmaer. Bij de groene pijl de vroegere Nannostraat. Het rode blokje toont het oude deel van de Amazonestraat. Het blauwe blokje, het nieuwbouwdeel.